Valinnaisten kurssien esittelyt

Nämä valinnaiset kurssit ovat tarjolla ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille.

2. ja 3. opiskeluvuotena voit valita myös muita kursseja laajasta valinnaiskurssitarjonnasta.

SYVENTÄVÄT KURSSIT

Fysiikka

FY02 Lämpö

– fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
– lämpö ja lämpötila
– kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine
– kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia
– mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde
– energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta
– tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua

FY03 Sähkö

– fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa
– sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki
– yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait
– sähköteho ja Joulen laki
– kondensaattori, diodi ja LED komponentteina
– sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä
– sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen

Saksa

8. luokalla alkanut oppimäärä

SAB21 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla käsitellään aihepiirejä ja tilanteita, jotka liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

SAB22 Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

SAB23 Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä keskustelua arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia

SAB24 Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

Saksa

lukiossa alkava oppimäärä

SAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia

.

SAB32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

SAB33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

SAB34 Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

Espanja

lukiossa alkava oppimäärä

EAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

EAB32 Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä.

EAB33 Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

EAB34 Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

Liikunta

LI03 Terveyttä liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.

LI06 Liiku palloillen

Kurssilla perehdytään eri palloilulajien suoritustekniikkaan, pelitaktiikkaan sekä välineisiin ja harrastusmahdollisuuksiin. Vuodenajasta riippuen ja opiskelijoiden toiveet huomioiden valitaan kurssin sisältö. 

Kuvataide

KU03 Osallisena mediassa

Kurssilla käsitellään visuaalisen median välittämää kuvaa todellisuudesta sekä pohditaan mediakuvien, kuten uutis-, mainos-, ja propagandakuvan sekä elokuvan merkitystä maailmankuvan muokkaajana. Opiskelija perehtyy tehtävien kautta mediakuvan eri muotoihin ja oppii käyttämään erilaisia kuvia ja tekniikoita eri viestintäympäristöissä oman ilmaisunsa välineenä. Keskeisimpänä osa-alueena on dokumenttielokuva ja tärkeimpinä taiteentekovälineinä valokuva- ja videokamera sekä editointiohjelmat.

Musiikki

MU04 Musiikki viestii ja vaikuttaa

Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Sisältöjen tarkastelussa painottuu pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse.

Psykologia

PS02 Kehittyvä ihminen

Keskeiset sisällöt
Kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa
– fyysis-motorinen kehitys, kognitiivinen kehitys, emotionaalinen kehitys, psykososiaalinen kehitys sekä minuuden ja minäkäsityksen kehitys
Nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet
– ajattelun kehitys, identiteetin kehitys: henkilökohtainen, sosiaalinen ja kulttuurinen identiteetti, – sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuuden kehittyminen, toiminnanohjauksen kehitys ja sen hermostollinen tausta
Kehityksen jatkuvuus elämänkaaren aikana
– elämänkaaren käsite, kehitykseen vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutus, jokin kehityksen jatkuvuutta selittävä teoria
Kehityksen tutkiminen
Kehitykseen vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät
– hermoston kypsyminen, aivojen muovautuminen elämänkulun aikana, perimän ja ympäristön vuorovaikutus, varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet, sosialisaatio ja kulttuurierot kehityksessä

Uskonto UE

UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (verkkokurssi)

Keskeiset sisällöt
– hindulainen maailmankuva ja elämäntapa sekä hindulaisuuden monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan
– Intian nykypäivän uskontotilanne
– jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet
– buddhalainen elämäntapa sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin
– Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet ja vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan
– Kiinan nykypäivän uskontotilanne
– shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa
– Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa
– luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet ja levinneisyys
– uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä

SOVELTAVAT KURSSIT

RUB10 Ruotsin niveltämiskurssi

Kurssi on tarkoitettu opiskelijalle, jolla peruskoulun päättöarvosana on huono, välttävä tai tyydyttävä. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opetettuja asioita. Kielen perusasioita harjoitellaan kurssin aikana monipuolisesti. Aihepiirit liittyvät nuorten elämään. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija motivoituu ruotsin kielen opiskeluun ja saavuttaa sellaisen tason, josta on helppo jatkaa kielen opiskelua.

ENA09 Englannin niveltämiskurssi

Kurssi on tarkoitettu opiskelijalle, jolla peruskoulun päättöarvosana on 5, 6 tai 7. Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opetettuja asioita. 93 Kielen perusasioita harjoitellaan kurssin aikana monipuolisesti. Aihepiirit liittyvät nuorten elämään. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija motivoituu englannin kielen opiskeluun ja saavuttaa sellaisen tason, josta on helppo jatkaa kielen opiskelua

ÄI10 Kirjallisuus- ja elokuvakurssi

Kurssilla katsotaan itsenäisesti elokuva ja luetaan kirjallisuutta klassikoista nykykirjallisuuteen. Kurssi sisältää lukemisen lisäksi lukupiirejä, keskustelutuokioita ja teoksista kirjoitettavia esseitä. Lisäksi syvennetään lukukokemuksia novellien ja runojen parissa. Kurssi sisältää monimuoto-opiskelua.

ÄI11 Äidinkielen niveltämiskurssi

Kurssi helpottaa siirtymistä lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun. Kurssilla kerrataan asiakirjoittamisen ja tekstin avaamisen perustaitoja sekä kerrataan keskeiset oikeakielisyyden ja kirjoittaminen käytänteet. Kurssi on tarkoitettu myös jo aiemmin äidinkielen kursseja suorittaneille opiskelijoille, jotka haluavat korjata vakavia puutteita kirjoittamisessaan.

ÄI16 Journalismikurssi

Opiskelija monipuolistaa taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti journalistisia tekstejä, sekä syventää kriittistä medialukutaitoaan. Opiskelija myös perehtyy ajankohtaisiin median, kulttuurin ja yhteiskunnallisen keskustelun teemoihin ja harjaantuu käsittelemään niitä omassa tekstissään. Kurssilla järjestetään mahdollisuuksien mukaan tutustumista esimerkiksi toimittajan työhön.

MA17 / MB15 Matematiikan tukikurssi

Kurssilla tuetaan opiskelijaa matematiikan alkuvaiheessa kertaamalla ja vahvistamalla perusopetuksessa ja lukion alussa opittuja asioita.

HI08 Egypti ja Mesopotamia

Mesopotamia eli Kaksoisvirtain maa ja Egypti ovat ensimmäiset korkeakulttuurit. Sieltä on peräisin kirjoitustaito sekä monet asiat, joita pidämme antiikin kreikkalaisten keksiminä. Lisäksi alueen merkitys kristinuskolle ja sitä kautta eurooppalaiselle ajattelulle on ollut erittäin suuri. Kurssilla käsitellään laajasti näiden kulttuurien poliittista historiaa, taiteita, tieteitä, uskontoja sekä niiden monipuolista vaikutusta länsimaille.

PS09 Lisätty todellisuus ja psykologia

Lukion psykologian kursseja ja eri aihealueita integroiva kurssi, jossa oppimisympäristönä AR eli lisätty todellisuus. Opiskelijat perehtyvät eri aiheisiin ja tuottavat sisältöä lisätyn todellisuuden ympäristössä.
Kurssi ei vaadi aiempaa kokemusta lisätyn todellisuuden käytöstä.

YH05 Maailma tänään

Kurssilla tutustutaan maailmalla ja Suomessa ajankohtaisten tapahtumien taustoihin. Sisällöt voidaan valita ryhmän mielenkiinnon kohteista. Kurssi suoritetaan tutkielmakurssina ja tällöin harjoitellaan erityyppisten lähteiden käyttöä sekä opetellaan kirjoittamaan akateemiset muotoseikat täyttävä kirjallinen esitelmä. Kurssi toteutetaan osittain itsenäisenä opiskeluna.

AT01 Tietotekniikan käyttötaito

Kurssilla opittavat tiedot ja taidot ovat jokaiselle välttämättömiä tietotekniikan perusasioita, joita tarvitaan lukio-opiskelussa, jatko-opinnoissa ja myöhemmin työelämässä. Kurssilla opiskeltavia asioita ovat tiedonhaku, tekijänoikeudet, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka sekä kuvankäsittelyn alkeet. Tärkeänä painopistealueena on sähköisiin kurssi- ja ylioppilaskokeisiin (Abittikokeet) vastaamisen tekniikka. Kurssilla opiskellaan pääasiassa sellaisten ohjelmistojen käyttöä, jotka ovat käytössä myös sähköisessä ylioppilaskokeessa. Tästä syystä kurssilla perehdytään Libreoffice-toimistopaketin ohjelmiin Writer, Calc, Impress ja Draw sekä lisäksi erilaisia kuvankäsittelyohjelmia kuten Pinta ja Inkscape.

AT04 WWW-sivut

Kurssilla opiskellaan WWW-sivujen tekoa. Opiskelija oppii HTML5-kielen perusteet ja elementit sekä käyttämään CSS-tyylimäärittelyjä sivujen muotoilussa, elementtien sijoittelussa. Kerroksien avulla opitaan tekemään päällekkäisiä elementtejä. Tämän lisäksi opitaan tekemään alasvetovalikoita ja yksinkertaisia skriptejä, joiden avulla voidaan lisätä sivujen dynaamisuutta. Kurssin aikana opitaan myös kuvankäsittelyyn liittyviä asioita.

LP08/LT08 Kuntosalikurssi

Kuntosalikurssilla käydään läpi kuntosaliharjoittelua ja suunnitellaan oma harjoitusohjelma. Kurssin aikana pyritään käymään eri kuntosaleilla, joista voi tulla pieniä kustannuksia.

LP10/LT10 Seikkailu- ja retkeilykurssi

Seikkailu- ja retkeilykurssi toteutetaan joka toinen vuosi. Tulevana syksynä kurssi on perjantai 28.8. – lauantai 29.8. Kurssi toteutetaan Saksalan seikkailukeskuksessa ja se kestää yhden yön yli. Kurssin aikana on säästä riippuen toimintoina: seikkailuvaellus, köysirata, värikuulasota, melonta ja mahdollisesti joitain muita aktiviteetteja. Kurssin hinta on noin 50 euroa.

LP11/LT11 Urheiluvalmennus 1 ja LP12/LT12 Urheiluvalmennus 2.

Sisältö: Urheiluvalmennus 1 -kurssi on tarkoitettu vain aamuharjoitteluun osallistuville opiskelijoille. Harjoittelu tapahtuu oman valmentajan johdolla pääsääntöisesti maanantai- ja keskiviikkoaamuisin. Kurssin tarkoitus on mahdollistaa urheilun ja koulunkäynnin sujuva yhdistäminen.

 LP16/LT16 Golf-kurssi

Kurssilla harjoitellaan ensin liikuntasalissa ja lähipuistossa golfin peruslyöntejä sekä pelin sujuvuuteen, turvallisuuteen ja toisten pelaajien sekä kentän kunnioittamiseen liittyviä asioita. Käymme treenaamassa myös Vierumäellä muutaman kerran ja parilla kerralla lähdetään kokeilemaan lajia myös oikealle golfkentälle Vierumäelle par3 -kentälle. Ehkä saamme suoritettua myös greencardin. Greencard on golfarin oma ajokortti, jolla pääsee pelaamaan golfia eri kentille. Kurssille osallistuminen ei edellytä omia varusteita. Maksu kurssista on n. 30€, joka koostuu Vierumäen treeni-  ja peli maksuista.

FY11 Puhtaampi ilma, parempi elämä

 On arvioitu, että maailmassa n.6 miljoonaa ihmistä kuolee ennenaikaisesti ilmansaasteiden aiheuttamiin sairauksiin (WHO, 2012). Ongelma on valtava ja sille on löydettävä ratkaisu. Jokainen ihminen vaikuttaa osaltaan siihen, millaista ilmaa maailman ihmiset hengittävät. Tällä kurssilla opiskelijat saavat heittäytyä tutkijan rooliin ja työskennellä omassa tutkimustiimissään. Kurssissa ylitetään oppiainerajat ja tutkitaan ilmanlaatua monelta eri näkökannalta. Kurssin tavoitteena on löytää vastauksia siihen, millaisia tietoja ja taitoja ihmisten tulisi oppia ja kyetä siirtämään ne omaan elämäänsä, jotta ilmanlaatu paranisi. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla tehdään vierailuja ja osa kurssista pidetään leirikouluna. Tällä tutkimusmatkalla tarvitaan luovuutta, uskoa omiin ongelmanratkaisutaitoihin, halua kehittyä tiimin jäsenenä ja erityisesti – uskallusta heittäytyä ajattelemaan!

FY12 Maailmankaikkeuden arvoitus

 Missä minä sijaitsen tässä maailmankaikkeudessa? Miten käsitys meitä ympäröivästä maailmasta on muuttunut aikojen kuluessa? Mitä on pimeä aine ja pimeä energia? Mitä taivas minulle kertoo? Onko Maan ulkopuolella elämää? Ovatko ufot totta vai tarua? Tällä kurssilla etsitään vastauksia mm. näihin kysymyksiin monipuolisten työtapojen avulla. Kurssilla tehdään yöllinen retki opetellen tähtikaukoputken käyttöä. Hyvällä onnella näemme vaikka naapurigalaksimme tai useampia planeettoja. Ympäröivää avaruutta ja sen ilmiöitä hahmotetaan myös erilaisten askartelujen ja mallien avulla

MU6 Kuorokurssi

Kuorokurssien tavoitteena on monipuolinen kuoroilmaisu. Kuorossa harjoitellaan luonnollista ja tervettä äänenkäyttöä. Ohjelmisto rakentuu kuorolaisten toiveiden ja taitotason mukaan mahdollisimman monia musiikkityylejä sisältäen. Tärkeintä on jokaisella kerralla kokea laulamisen iloa. Kuoro esiintyy koulun tilaisuuksissa ja järjestää konsertteja muiden musiikin kurssien kanssa.

MU9 Bändikurssi

Kurssin tavoitteena on antaa mahdollisuus bändi-instrumenttien soittamiseen ja kehittää opiskelijoiden yhteissoittotaitoja. Kurssilla soitetaan opiskelijoiden toiveiden ja taitotasojen mukaan monipuolisesti eri populaarimusiikkityylejä.

MU12 Musiikkiteatteri -kurssi

Kurssilla toteutetaan musiikkiteatteriesitys lukion kuoron ja bändin kanssa. Opiskelijat osallistuvat esityksen suunnitteluun ja toteutukseen.

KUL01Kulttuurikurssi

Kurssin tavoitteena on tarjota erilaisia kulttuurielämyksiä, kuvataiteen, musiikin ja näyttämötaiteen parissa. Kurssiin sisältyy matka, jossa tutustutaan yhdessä muutamaan vuosittain vaihtuvaan kohteeseen. Lisäksi kurssilaiset käyvät itsenäisesti vapaasti valittavissa kulttuuritapahtumissa. Kurssin aikana pidetään kolme lähiopetuskertaa.

Kurssi suoritetaan yhden lukuvuoden aikana. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa yhteensä kolme kulttuurikurssia.

TA01 Monitaiteellinen musiikkiprojekti

Kurssin tavoitteena on oppia bändissä soittamista ja videoelokuvien tekemistä. Kurssin tapahtumat kootaan dokumenttielokuvaksi ja tehdään musiikkivideo bändin harjoittelemasta biisistä. Erilaisia opittavia sisältöalueita soittamisen lisäksi ovat esimerkiksi äänittäminen, valosuunnittelu, kuvaaminen, kuvaeditointi, meikkaus ja näytteleminen. Osallistujilta vaaditaan soittotaitoa.

TO3 Teemaopinnot 3 Osaaminen arjessa

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen.